Alle berichten van Iris Bakker

Luchtkwaliteit

In deze gang is in de wand een ventilatiesysteem aangebracht: de ruimte tussen de over elkaar geschoven platen biedt de mogelijkheid tot ventilatie. Het letten op de kwaliteit van de binnenlucht heeft absoluut voordelen, zeker wanneer we ons realiseren dat we dagelijks 15.000 liter lucht inademen en we bovendien weten dat stadsmensen ongeveer 80% van de tijd binnenshuis leven. De kwaliteit van de binnenlucht is in veel gevallen lager dan die van de buitenlucht. Lucht bevat stoffen die een negatief effect hebben op de gezondheid en de leerprestaties, zoals ziektekiemen, allergenen, geurstoffen en fijne stofdeeltjes.
Papierversnipperaars, printers, kopiers, maar ook vuile filters in ventilatiesystemen e.d., beïnvloeden – versterkt door het gedrag van mensen zelf – de kwaliteit van de lucht negatief. De CO2 waarde is een goede maatstaf voor de luchtkwaliteit in het geval dat het menselijke metabolisme (stofwisseling) de belangrijkste verontreinigingen uitstoot en wordt uitgedrukt in een ppm-waarde (parts per million). Het Bouwbesluit gaat uit van maximaal 1200 ppm. De werkelijkheid is echter anders.

CO2 waarde en leerprestaties bij scholen
Er bestaat een directe relatie tussen de werk- en leerprestaties en de kwaliteit van de binnenlucht. TNO onderzoek (2007) wijst uit dat bij vraaggestuurde ventilatie significant minder reken- en taalfouten worden gemaakt dan onder standaardventilatie met oplopende CO2 concentraties. Bij vraaggestuurde ventilatie wordt de hoeveelheid verse lucht afgestemd op de momentane CO2 concentratie en wordt er naar gestreefd om deze onder een bepaald in te stellen maximum waarde te houden. Volgens literatuuronderzoek voldoet in 80% van de onderzochte lokalen het CO2-gehalte niet aan de gezondheidskundige advieswaarden (Boerstra 2006). Van Buggenum (2003) stelt aan de hand van een onderzoek vast dat scholen 40 % van de dag een CO2 gehalte hebben van meer dan 1200 ppm. Dolman en Peters ( 1995) komen zelfs tot een overschrijding van de maximaal toegestane CO2 bij 90 % van de onderzochte scholen. Van Dijken et al ( 2006) stellen bij onderzoek een mediane CO2 waarde gedurende de schooltijden van 1524 ppm. Tijdens hun onderzoek hebben zij waarden gemeten die varieerden tussen de 3000 en 5000 ppm. Er zijn overigens grote verschillen bij de scholen. Zo varieert de tijdsperiode dat de ppm waarde hoger is dan 1000 van 23 tot 99 % van de tijd. Duim en Meijer (1995) constateerden dat zelfs bij goed gebruik van de bestaande ventilatievoorzieningen sprake was van een verdubbeling van de maximaal acceptabele CO2 waarde.

Er zijn nog niet zoveel wetenschappelijke onderzoeken die ingaan op de relatie tussen de CO2 waarde en het prestatievermogen van leerlingen. Seppänen et al (2006) tonen een direct kwantitatief verband aan tussen prestaties en de mate van ventilatie in kantoorgebouwen. Van Buggenum ( 2003) vond op basis van twee cognitieve testen echter geen relatie tussen de CO2 concentratie en de leerprestaties van de leerlingen. Mendell en Heath ( 2005) geven op basis van onderzoeken tot 2004 aan dat er wel degelijk
een indicatie is van een relatie tussen lage leerprestaties en lage ventilatieniveaus. Het onderzoek op scholen ( Myhrvokl et al 1996) toont aan dat kindren minder geconcentreerd zijn bij een hogere CO2 waarde. Recent uitgevoerd TNO onderzoek toont een
significante relatie aan.

CO2 waarde en ziekteverzuim
Naast het effect op leerprestatie ( concentratievermogen en het maken van minder fouten), heeft de CO2 concentratie effect op het ziekteverzuim. Een slecht binnenklimaat zorgt voor een hoger ziekteverzuim onder leerkrachten en leerlingen. Ongeveer eenkwart van het gemiddelde ziekteverzuim is gerelateerd aan het slechte binnenmilieu op scholen. Amerikaans onderzoek dat is uitgevoerd op 400 scholen toont een verband aan tussen de CO2 concentratie en ziekteverzuim. Shendell et al ( 2004) geeft aan dat een verhoging met 1000 ppm t.o.v. de buitenlucht leidt tot een toename van het ziekteverzuim met 10- 20 %.

Tip bij inrichting van kantoren
Het is belangrijk om in het ontwerp scheidingen te maken tussen gebieden waar uitstoot van verontreiniging plaats vindt (Indoor chemistry) en verblijfsgebieden van mensen. Dit lijkt een open deur, maar het is beslist geen uitzondering als in een kantoor een koffieautomaat naast een kopier staat geplaatst.

Iris Bakker www.levenswerken.eu

Huisvesting krijgt een menselijk perspectief.

In de huisvestingswereld zien we veel blauwdrukdenkers aan het werk. Blauwdrukdenkers zijn -conform het kleurenmodel van de organisatiedeskundige Léon de Caluwé- mensen die op basis van een duidelijk omlijnd plan activiteiten benoemen, deze volgens afgesproken regels uitvoeren, het proces bewaken, de resultaten controleren en ervoor zorgen dat het geheel binnen de begroting blijft passen. Het mensgericht huisvesten plaatst huisvestingsvraagstukken in een totaal ander perspectief. Begrippen staan centraal als kennis, kennisintegratie, innovatievermogen, creativiteit, productontwikkeling en onze eigen persoonlijke ontwikkeling, begrippen die juist de levensvatbaarheid en winstgevendheid van organisaties bepalen en sterker nog, essentieel zijn voor het menselijk geluk. Vragen staan hierbij centraal hoe we ons werk slimmer kunnen doen, hoe we het werk interessanter en inspirerender kunnen maken, voor anderen, maar vooral voor onszelf, hoe we onze kennis op een hoger niveau kunnen brengen en hoe we onze intrinsieke motivatie kunnen voeden.
De aandacht voor het menselijk functioneren wordt steeds sterker. De individuele rol wordt solistischer en het bewustwordingsproces zien we groeien. De Human Resources goeroe Rob Vinke, wijst op de tendens naar uniciteit en nichevorming binnen Europa. Hij wijst op het belang van de zogenaamde SLOBBIES: Slower But Better Working People, waarin mensen de tijd kunnen en durven te nemen om werk zorgvuldiger en meer bewust in te vullen.
De Zwitserse geluksprofessor Bruno Frey zegt dat mensen beter presteren als ze ergens lol in hebben en dat het in veel mindere mate gaat om begrippen als hebzucht en materialisme. Aandacht voor de mens heeft tot effect dat deinteresse voor mensgericht huisvesten groeiende is, wat zich laat vertalen in termen als healing environment.

Iris Bakker www.levenswerken.eu

Agenda 2020

 

De  opleiding Gebouwde Dierbaarheid  komt dit jaar uit.  Intussen zullen verdere voorbereidingen worden gedaan om de gehele inhoud in te passen als modules binnen de opleiding FM en\of vastgoed aan de Hoge Scholen. Daarnaast zijn gesprekken gaande met het bestuur van de vereniging FMN hoe e.e.a. inpasbaar is binnen het Inspiration & Learning Center van FMN.

Cursussen:
Als u geïnteresseerd bent in één of meer cursussen, kunt u mij bellen op nummer 06 12463964 of mailen via mailadres iris.bakker@levenswerken.eu.

Speurtocht Beleving
Voor groepen van vier tot ongeveer 30 man heb ik een Belevingsspeurtocht ontwikkeld in De Verbeeldingstuin, een tuin vol natuurschoon, kunst en verwonderlijkheden. In samenhang met deze Belevingsspeurtocht geef ik in de oude stekloods die dateert van 1910 diverse colleges  over onderwerpen als  belevingskwaliteit, menselijke huisvesting en de werking van de zintuigen. E.e.a. kan nader op specifieke wensen worden afgestemd. Bel me even als je vragen hebt.

De Verbeeldingstuin
Deze is volop in ontwikkeling. Daar hoef ik eigenlijk weinig aan te doen. Alles groeit en bloeit, van fruitboom tot blauwe bes, van de liquidambars tot Japanse mispel. Af en toe zet ik ergens wat kunst. De laatste aanwinst zijn twee draakjes: Ambrose en Oscar. Ze gaan de Noordzijde van het theater bewaken. Twee poortwachters houden al de wacht aan de Zuidzijde. Heeft u in deze tijd zin om even alleen op adem te komen in de ontspruitende natuur? Bel even.

 

 

Gebouwde Dierbaarheid: de mensgerichte, duurzame en productieve werkomgeving

Waarom zijn gebouwen vaak zo devitaliserend? Waarom zijn er doodse plekken in een gebouw? Waarom staan er zoveel spullen die niet of nauwelijks worden gebruikt? Waarom gaan er zoveel mensen met maar weinig plezier naar hun werk? Waarom is er vaak stress, maar ook eenzaamheid en gebrek aan samenhang? We zeggen: de mens staat centraal. Maar wat is dat precies? In de afgelopen drie jaar heb ik op basis van wetenschappelijk onderzoek een verbinding gelegd tussen de mens en zijn medemens, de mensgerichte organisatie en de duurzame, productieve en vitaliserende werkomgeving. Thema’s komen aan de orde als empathie en energie, sociale cohesie en samenwerking en de algehele balans voor de mens, zowel lichamelijk, psychisch als mentaal. Laten we wat gaan doen tegen de vele burn-out klachten, eenzaamheid en gebrek aan sociale cohesie. Laten we ons als mens ten volle gaan inzetten om met zin, ons zinvol in te zetten in ons werk, op zodanige wijze dat dit bijdraagt aan ons levensgeluk. Laten we alles op alles zetten om Moeder Aarde structureel minder te belasten. De visie is vertaald in het kwalitatieve Bouwbesluit en het Programma van Eisen voor de Humaniteit, die beide garant staan voor productiviteit, vitaliteit, levensgeluk en zorg voor Moeder Aarde. De vier onderstaande partijen hebben mij geholpen om deze integrale opleiding tot stand te brengen. Ik ben deze partijen grote dank verschuldigd. De gehele opleiding is volledig wetenschappelijk onderbouwd en beargumenteerd. Via het formulier bij Contact kunt u doorgeven dat u bent geïnteresseerd. Ik bericht u zodra we gaan opstarten op een prachtig landgoed vol ruimte en tijd.
Meer weten? bel even, nummer 06 12463964.

Vitale werkomgeving

Hoe kan de werkomgeving zodanig worden verbeterd of vorm gegeven, dat deze maximaal bijdraagt aan de vitaliteit van de medewerker. Hoe maak je slim de vertaalslag van wellness, gezondheid en vitaliteit naar een aantal praktisch te realiseren verbeteringen die zowel de organisatie als de medewerker vitaler maken. Ik geef advies mede op basis van kennis  die tijdens mijn  promotiewerk aan de TU Delft is ontwikkeld en een link heeft met de natuur en het menselijk sensorisch informatie systeem. Nieuwsgierig? Bel of mail me even: 06 1246 39 64 of iris.bakker@levenswerken.eu

Optimalisatie productiviteit op de werkplek

Hoe draagt de fysieke werkomgeving bij aan productiviteit? Hoe creëer je omgevingen die innovatie en creativiteit stimuleren? Maar ook hoe zorg je dat medewerkers zich voldoende kunnen concentreren? Op basis van gedegen inzichten in kennis productieve organisaties, de rol en het gedrag van de medewerker en evidence based practice met betrekking tot de interacties met de gebouwde omgeving, help ik organisaties de totale productiviteit te optimaliseren.  Ik zoek hierbij naar verbeterpunten die relatief veel effect hebben en eenvoudig zijn te realiseren. Ik gebruik de inzichten op basis van mijn promotie onderzoek aan de TU Delft over de interacties tussen mens, kennisproductiviteit en gebouwde omgeving. Nieuwsgierig? Bel of mail me even: 06 1246 39 64 of iris.bakker@levenswerken.eu

De gelukkige medewerker

Wat zijn de basale psychologische behoeften van de mens en hoe draagt werk bij aan geluk? Wanneer ervaren mensen hun werk als ‘zinvol’? Het is evident dat onze zintuigen een directe relatie hebben met de ‘zin’ van ons leven. Hoe wij sensorisch de gebouwde omgeving ervaren, heeft dus een link met onze gevoelens van geluk. Een sensorische tool is ontwikkeld om vast te stellen hoe die gebouwde omgeving op een slimme manier bij zou kunnen dragen aan de geluksgevoelens van de medewerker. Nieuwsgierig? Bel of mail me even: 06 1246 39 64 of iris.bakker@levenswerken.eu

 

 

Slimme methodiek ontwikkeld om helder te sturen op Belevingskwaliteit

De kennis over sensorische informatie is slim vertaald in een methode om architecten, ontwerpers en gebruikers te helpen sturen op belevingskwaliteit. Deze methode is reeds toegepast binnen zorginstellingen, complexe kantoororganisaties en overheidsinstellingen. Een koppeling vindt plaats met aspecten als productiviteit, creativiteit en efficiëntie. Geïnteresseerd? Neem even contact met me op.

Cursussen en Belevingsspeurtocht

Verschillende cursussen kunnen worden gevolgd waarbij de interactie tussen mens en omgeving centraal staat.

In de cursus Belevingskwaliteit en de zintuigen ga ik in hoe mensen met alle zintuigen (totaal twaalf) de omgeving ervaren en wat de omgeving met ze doet. In de cursus Kleur als natuurfenomeen, bezien we hoe kleur de mens van nature beïnvloedt en wat kleur met mensen doet.  In de cursus Kennisproductiviteit  staat de kenniswerker centraal in de kennis productieve en vitale werkomgeving. In de cursus Omgevingspsychologie gaan we in op de vele psychologische effecten die benut kunnen worden in de gebouwde omgeving en mensen onbewust beïnvloeden. Deze cursussen bestaat uit informatie overdracht, diverse vormen van interacties en/of een testfase.

Daarnaast kunnen kleine tot grotere groepen de Belevings -Speurtocht maken, een speurtocht in de Verbeeldingstuin gelegen op de oude kwekerij in Boskoop met authentieke stekloods en eilandenstructuur. Het is de kunst om de schat te vinden in een tuin waar je je kan verwonderen. Het programma kan naar keuze worden ingevuld, variërend van actief speuren tot het volgen van een zintuigencollege en het doen van oefeningen.  Daarnaast is de cursus mogelijk ‘het doorleven van de twaalf zintuigen’ waarbij aan de hand van oefeningen en testjes elk zintuig specifiek ervaren wordt. Interesse? Bel me even, 06 1246 39 64

 

Zorg voor mens en omgeving, het Zintuig als Maatstaf

Steeds vaker wordt in bouwprojecten serieus aandacht besteed aan de werking van de zintuigen. Zintuigen vormen namelijk het enige intermediair tussen de mens en zijn omgeving. Dankzij inzicht over de werking van het zintuigorganisme als totaal, maar ook door te begrijpen wat een bepaald zintuig exact voor sensorische informatie aandraagt, kunnen we effectief sturen op de kwaliteit en effectiviteit van de omgeving. Interesse? U kunt op deze site het boek over de werking van de zintuigen bestellen dat focust op de relatie tussen zintuig en de fysieke omgeving. Daarnaast geef ik een cursus hoe het organisme exact werkt, waarbij in inzoom op alle (12) zintuigen. Tevens wordt u hierbij een tool aangereikt om effectief op de effecten van de fysieke omgeving te sturen wat tevens een dankbaar hulpmiddel is in het communicatietraject tussen de verschillende partijen als architecten en gebruikers. Interesse? Mail me even: iris.bakker@levenswerken.eu